Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25078
Title: Vai trò của thị trường chứng khoán và các ngân hàng thương mại trong quá trình huy động vốn trong nước ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thu Hoài
Keywords: Thị trường chứng khoán;Ngân hàng thương mại;Huy động vốn;Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Description: tr. 299-304
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 10, Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25078
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00411.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.67 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.