Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2508
Title: Bảo vệ quyền con người thông qua các biện pháp ngăn chặn hạn chế quyền tự do theo quy định của Luật tố tụng hình sự Việt Nam
Other Titles: Protection of human rights through restrictive measures to prevent freedom under the provisions of the Criminal Procedure Law Vietnam
Authors: Lê, Thanh Hà
Keywords: Quyền con người;Pháp luật Việt Nam;Luật tố tụng hình sự
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 101 tr.
Abstract: Luận văn nghiên cứu và làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận, và thực tiễn áp dụng các biện pháp ngăn chặn hạn chế quyền tự do theo quy định của Luật tố tụng hình sự Việt Nam dưới góc độ bảo vệ quyền con người. Qua đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền con người thông qua các biện pháp ngăn chặn hạn chế quyền tự do theo quy định của Luật tố tụng hình sự Việt Nam. 12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo, nghiên cứu, học tập. Những đề xuất, kiến nghị của luận văn sẽ cung cấp một số luận cứ khoa học phục vụ cho công tác lập pháp và hoạt động thực tiễn áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong Bộ luật tố tụng hình sự, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền con người thông qua các biện pháp ngăn chặn theo quy định của Luật tố tụng hình sự Việt Nam.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2508
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004848.pdf
  • Description : 
  • Size : 406.98 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.