Một số vấn đề về hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý ở nước ta hiện nay
Một số vấn đề về hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý ở nước ta hiện nay