Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2510
Title: Xây dựng ý thức pháp luật của thẩm phán trong bối cảnh cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay
Other Titles: Development of the judge's legal awareness in the context of judicial reform in our country today
Authors: Trần, Thị Thanh Bình
Keywords: Ý thức pháp luật;Thẩm phán;Tòa án;Cải cách tư pháp;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 115 tr.
Abstract: Đây là luận văn được nghiên cứu ở bậc cao học có tính chất hệ thống, toàn diện về ý thức pháp luật và công tác xây dựng ý thưc pháp luật của thẩm phán trong bối cảnh cái cách tư pháp ở nước ta hiện nay. Đề tài có tính hệ thống hóa một cách toán diện những quy định của pháp luật nước ta về thẩm phán từ năm 1945 đến nay. Xác định được hiệu quả sự điều chỉnh của các quy định pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện tuyển chọn và bổ nhiệm thẩm phán, qua đó chỉ ra các điểm hạn chế của pháp luật thực định về nội dung này, giúp các nhà lập pháp hoàn thiện hơn những quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời giúp cho ngành Tòa án thấy được vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng chiến lược đào tạo thẩm phán cũng như "nguồn" để tuyển chọn, bổ nhiệm thẩm phán. Mặt khác, thông qua việc so sánh, tìm hiểu các quy định của pháp luật một số nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới như Hàn Quốc, Pháp, Mailaixia... về điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn và bổ nhiệm thẩm phán cũng như kinh nghiệm xây dựng ý thức pháp luật của thẩm phán, "nguồn" để tuyển chọn bổ nhiệm thẩm phán của họ. Từ đó, luận văn đề xuất một số giải pháp quan trọng nhắm nâng cao chất lượng trong công tác xây dựng ý thức pháp luật của thẩm phán trong bối cảnh cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay. Đặc biệt là liên quan đến trách nhiệm của ngành Tòa án trong việc xây dựng kế hoạch chiến lược đào tạo thẩm phán và "nguồn" để bổ nhiệm thẩm phán đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ của công tác cải cách tư pháp nhằm xây dựng nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Phân tích, đánh giá thực trạng ý thức pháp luật của thẩm phán và công tác xây dựng ý thức pháp luật của thẩm phán ở nước ta hiện nay, qua đó chỉ ra những bất cập, hạn chế về chất lượng, số lượng của thẩm phán cũng bất cập trong công tác tuyển chọn bổ nhiệm thẩm phán ở nước ta hiện nay. Những yêu cầu, đòi hỏi trong công tác xây dựng ý thức pháp luật của thẩm phán trong bối cảnh cải cách tư pháp ở nước ta. Từ đó đề xuất được một số giải pháp quan trọng để xây dựng và phát triển thẩm phán đáp ứng yêu cầu xây dựng một nhà nước Viêt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2510
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004849.pdf
  • Description : 
  • Size : 330 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.