Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25126
Title: Vai trò của tri thức đối với sự tăng trưởng kinh tế trong nền kinh tế tri thức và rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam
Authors: Dương, Quỳnh Hoa
Keywords: Tri thức;Tăng trưởng kinh tế;Kinh tế tri thức;Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Description: tr. 328-332
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 10, Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25126
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00413.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.45 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.