Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25126
Title: Vai trò của tri thức đối với sự tăng trưởng kinh tế trong nền kinh tế tri thức và rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam
Authors: Dương, Quỳnh Hoa
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 10, Hà Nội, 2005
Keywords: Tri thức;Tăng trưởng kinh tế;Kinh tế tri thức;Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: Dương, Quỳnh Hoa. (2005). Vai trò của tri thức đối với sự tăng trưởng kinh tế trong nền kinh tế tri thức và rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam. Hội nghị khoa học nữ lần thứ 10, Hà Nội, 2005
Abstract: Trong thế kỷ 20, một nhân tố đã gây nên những biến động chưa từng có trong đời sống con người mà mọi quan điểm chính trị-xã hội đều phải thừa nhận – đó là sự tác động mạnh mẽ và sâu rộng của khoa học và công nghệ. Đây là một nhân tố toàn cầu, chi phối và quy định sự phát triển của nhiều lĩnh vực khác nhau, bởi vậy nó có ý nghĩa đặc biệt đối với mọi công trình dự báo…
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25126
Language: vi
Format Extent: tr. 328-332
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00413.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.45 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.