Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25134
Title: Vấn đề vị trí của các thành tố tình huống trong tiếng Việt và tiếng Pháp
Authors: Phan, Thị Tình
Keywords: Ngôn ngữ;Thành tố tình huống;Tiếng Việt;Tiếng Pháp
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Description: tr. 571-580
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 10, Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25134
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00414.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.63 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.