Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25140
Title: Nghiên cứu khoa học ở trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn - ĐHQG Hà Nội
Authors: Lê, Nư Quỳnh Nga
Keywords: Nghiên cứu khoa học;Giáo dục;Giáo dục đại học
Issue Date: 2002
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 423-427
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 7, Hà Nội, 2002
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25140
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00621.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.93 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.