Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25145
Title: Về khái niệm và đặc điểm của khoa học xã hội và nhân văn
Authors: Ngô, Thị Phượng
Keywords: Khoa học xã hội;Khoa học nhân văn
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Description: tr. 663-672
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 10, Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25145
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00416.pdf
  • Description : 
  • Size : 6.84 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.