Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25154
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của hơi nước đến quá trình oxi hóa trực tiếp bezen thành phenol bằng oxi trên xác tác V-W-Oxit/SiO2
Authors: Nguyễn, Thị Bích Lộc
Keywords: Quá trình oxi hóa;Xúc tác V-W-Oxit/SiO2;Hóa chất Pheno
Issue Date: 2004
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 177-182
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 9, Hà Nội, 2004
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25154
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00767.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.58 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.