Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25157
Title: Nghiên cứu áp dụng kiểm toán chất thải tại xí nghiệp chế biến thủy đặc sản xuất khẩu Hà Nội
Authors: Nguyễn, Thị Hà
Bùi, Thị Luân
Keywords: Kiểm toán môi trường;Kiểm toán chất thải công nghiệp;Ngành chế biến thủy sản
Issue Date: 2004
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Kiểm toán môi trường nói chung và kiểm toán chất thải công nghiệp nói riêng là một công cụ quản lý mới được áp dụng ở nước ta trong một vài năm gần đây. Mặc dù đây là công cụ mới nhưng qua các kết quả áp dụng hiểm toán tại nhiều cơ sở sản xuất cho thấy công cụ này mang lại lợi ích không nhỏ cả về môi trường và hiệu quả kinh tế. Trong công trình này chúng tôi tiến hành nghiên cứu áp dụng kiểm toán chất thải tại xí nghiệp Chế biến Thủy đặc sản xuất khẩu Hà Nội (F37) với mục đích áp dụng công cụ kiểm toán vào việc giảm thiểu chất thải tại xí nghiệp nhằm tìm ra những khâu tổn thất nước, nguyên liệu để từ đó đưa ra những phương án chống thất thoát, giảm thiểu chất thải, tăng hiệu quả của giá trình sản xuất, đồng thời cải thiện chất lượng môi trường cho xí nghiệp và nâng cao hieuj quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh. Các nội dung cụ thể dưới đây sẽ được nghiên cứu: 1) Tìm hiểu dây chuyền công nghệ chế biến, mức độ tiêu thị nước, nguyên liệu và các chất thải phát sinh. 2) Tính toán cân bằng nước, cân bằng chất thải rắn. 3) Xác định các khâu gây lãng phí nước và nguồn gây ô nhiễm môi trường 4) Xem xét, đánh giá các phương án xử lý, giảm thiểu lãng phí nước của xí nghiệp. 5) Đề xuất các giải pháp có tính khả thi nhằm tiết kiệm nước, giảm CTR, xử lý nước thải nhằm cải thiện môi trường và tăng cường hiệu quả kinh tế cho xí nghiệp.
Description: tr. 63-81
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 9, Hà Nội, 2004
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25157
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00768.pdf
  • Description : 
  • Size : 6.32 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.