Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25178
Title: Nghiên cứu sử dụng các hệ thống đất ngập nước mặn nhân tạo để xử lý nước thải
Authors: Nguyễn, Thị Loan
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 9, Hà Nội, 2004
Keywords: Hệ thống đất ngập nước nhân tạo;Phương pháp xử lý nước thải
Issue Date: 2004
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: Nguyễn, Thị Loan. (2004). Nghiên cứu sử dụng các hệ thống đất ngập nước mặn nhân tạo để xử lý nước thải. Hội nghị khoa học nữ lần thứ 9, Hà Nội, 2004
Abstract: Phương pháp xử lý nước thải bằng hệ thống đất ngập nước nhân tạo là phương pháp đã được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới cách đây khoảng vài chục năm. Tuy nhiên, cho tới nay ở Việt Nam hầu như chưa áp dụng phương pháp này vào việc xử lý nước thải. Báo cao khoa học này nhằm mục đích giới thiệu và bước đầu nghiên cứu về hệ thống đất ngập nước nhân tạo để xử lý nước thải. các vấn đề chính trong báo cáo này là: các cơ chế loại bỏ chất ô nhiễm trong đất ngập nước; các loại đất ngập nước; các loại vai trò của thực vật (các loại bèo: bèo tây, bèo tấm; các loại thực vật thủy sinh bậc cao: cây sậy; cây cói đồng,v.v.) trong hệ thống đất ngập nước. Các vai trò này được khai thác dựa trên các đặc điểm thích nghi về hình thái, các quá trình trao đổi chất, trao đổi khí... diễn ra trong suốt giai đoạn sống của chúng. Tương ứng với mỗi loài thực vật khác nhau có các mô hình đất ngập nước nhân tạo khác nhau để đạt được hiệu quả xử lý cao nhất. Việc xử lý nước thải bằng hệ thống đất ngập nước nhân tạo có liên quan tới hiệu quả của các quá trình vật lý, hóa học, đặc biệt là sinh học xảy ra trong đó. Các hệ thống này chủ yếu dùng để xử lý nước thải có chứa nhiều chất hữu cơ (BOD cao) như nước thải nhà máy giấy, các nhà máy chế biến thực phẩm, bia rượu, nhà máy chế biến cá phê, các cơ sở giết, mổ. Nhóm nghiên cứu chúng tôi đã và đang tiến hành thí nghiệm xem xét hiệu quả loại bỏ chất ô nhiễm của thực ngập nước. Cụ thể ở đây là nghiên cứu trong hệ thống hào đất trồng cât sậy và cây cói đồng. Kết quả cho thấy hiệu quả loại bỏ chất ô nhiễm trong hệ thống này là rất khả quan. Trong điều kiện ở Việt Nam hiện nay, phương pháp xử lý nước thải bằng hệ thống đất ngập nước nhân tạo phù hợp với nhiều cơ sở sản xuất. Do Đó, nên áp dụng rộng rãi phương pháp xử lý nước thải này. Từ công trình nghiên cứu này có thể áp dụng nghien cứu sâu hơn, mở rộng hơn về hệ thống đất ngập nước nhân tạo xử lý nước thải
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25178
Language: vi
Format Extent: tr. 151-161
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00771.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.08 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.