Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25205
Title: Việc xác định cơ cấu ngành kinh tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng trong bối cảnh nước ra hiện nay
Authors: Vũ, Thúy Anh
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 10, Hà Nội, 2005
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh;Cơ cấu ngành kinh tế
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: Vũ, Thúy Anh. (2005). Việc xác định cơ cấu ngành kinh tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng trong bối cảnh nước ra hiện nay. Hội nghị khoa học nữ lần thứ 10, Hà Nội, 2005
Abstract: Trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay, đổi mới tư duy kinh tế vẫn là một vấn đề nóng hổi và cấp bách. Để có được tư duy kinh tế mới phù hợp với đặc điểm và điều kiện nước ta trong tình hình kinh tế hiện nay, chúng ta không thể không đi sâu nghiên cứu, tìm tòi về tư tưởng kinh tế, những chỉ dẫn quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lĩnh vực này…
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25205
Language: vi
Format Extent: tr. 199-204
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00420.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.83 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.