Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25205
Title: Việc xác định cơ cấu ngành kinh tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng trong bối cảnh nước ra hiện nay
Authors: Vũ, Thúy Anh
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh;Cơ cấu ngành kinh tế
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Description: tr. 199-204
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 10, Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25205
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00420.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.83 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.