Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25215
Title: Việt Nam tranh thủ sự ủng hộ cùa Liên Xô - Trung Quốc đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước
Authors: Nguyễn, Thị Mai Hoa
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 10, Hà Nội, 2005
Keywords: Kháng chiến chống Mỹ;Việt Nam;Liên Xô;Trung Quốc
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: Nguyễn, Thị Mai Hoa. (2005). Việt Nam tranh thủ sự ủng hộ cùa Liên Xô - Trung Quốc đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hội nghị khoa học nữ lần thứ 10
Abstract: Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, việc gắn sự nghiệp chính nghĩa của dân tộc Việt Nam với những trào lưu cách mạng thời đại, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của phong trào cách mạng thế giới mà cụ thể là của các nước XHCN, nhất là hai đồng minh chiến lược Liên Xô và Trung Quốc, nhằm tranh thủ tối đa sự ủng hộ về mặt vật chất và tinh thần cho cuộc kháng chiến, hạn chế sức mạnh, sự hung hăng, hiếu chiến của đế quốc Mỹ vừa là một đòi hỏi khách quan, vừa là một nhu cầu cấp thiết…
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25215
Language: vi
Format Extent: tr. 114-126
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00421.pdf
  • Description : 
  • Size : 7.55 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.