Xác định các biến loại Turmalin chất lượng ngọc vùng Lục Yên bằng phương pháp nhiễu xạ Ronghen
Xác định các biến loại Turmalin chất lượng ngọc vùng Lục Yên bằng phương pháp nhiễu xạ Ronghen