Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25219
Title: Xác định các biến loại Turmalin chất lượng ngọc vùng Lục Yên bằng phương pháp nhiễu xạ Ronghen
Authors: Ngụy, Tuyết Nhung
Keywords: Đá bán quý;Phương pháp nhiễu xạ Ronghen;Turmalin;Lục Yên
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Description: tr. 889-901
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 10, Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25219
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00422.pdf
  • Description : 
  • Size : 7.13 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.