Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25236
Title: Tính dễ bị tổn thương của cộng đồng dân cư nghèo khi vực đầm Thị Nại tỉnh Bình Định trước tác động của biến đổi khí hậu
Authors: Lương, Thị Vân
Keywords: Phát triển bền vững;Biến đổi khí hậu;Cộng đồng dân cư
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 15 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25236
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_05715.pdf
  • Description : 
  • Size : 8.29 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.