Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25241
Title: Tác động của khí hậu và thiên tai đối với nông nghiệp Việt Nam, biện phát thích nghi để phát triển bền vững
Authors: Nguyễn, Văn Viết
Ngô, Tiền Giang
Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Phát triển bền vững;Nông nghiệp;Thiên tai;Biến đổi khí hậu
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 10 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25241
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_05716.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.47 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.