Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25247
Title: Bước đầu giảng dạy giáo trình "Cơ sở văn hóa Việt Nam" cho sinh viên hiện nay
Authors: Lê, Thị Tuyết Hạnh
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 4, Hà Nội, 1999
Keywords: Giảng dạy;Văn hóa Việt Nam;Giáo trình
Issue Date: 1999
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: Lê, Thị Tuyết Hạnh. (1999). Bước đầu giảng dạy giáo trình "Cơ sở văn hóa Việt Nam" cho sinh viên hiện nay. Hội nghị khoa học nữ lần thứ 4, Hà Nội, 1999
Abstract: Xuất phát từ nhận thức về vaI trò của văn hóa ở nước ta những năm gần đây được nâng lên đúng với giá trị đích thực của nó, đáp ứng nhu cầu cấp bách trong việc giáo dục cho thanh niên học sinh về giá trị của văn hóa dân tộc và di sản văn hóa Việt Nam, nâng cao lòng tự hào dân tộc và ý thức bảo vệ văn hóa, giáo trình "Cơ sở văn hóa Việt Nam" (NXBGD - 1997) do giáo sư Trần Quốc Vượng chủ biên cùng nhóm biên soạn gồm các tác giả thuộc bộ môn Văn hóa - Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam – ra đời nhằm phục vụ đòi hỏi trước mắt về một giáo trình đại học chính quy cho việc học tập của học sinh, sinh viên…
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25247
Language: vi
Format Extent: tr. 140-143
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00428.PDF
  • Description : 
  • Size : 3.34 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.