Xác định các dòng lúa lai bằng hệ isoenzym esteraza

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25661Xác định các dòng lúa lai bằng hệ isoenzym esteraza

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25661