Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25710
Title: Sự bất bình đẳng giới và vấn đề phát triển kinh tế
Authors: Phạm, Thùy Linh
Hội nghị Khoa học Nữ lần thứ 7, Hà Nội, 2002
Keywords: Bất bình đẳng giới;Kinh tế;Phát triển kinh tế;Văn hóa
Issue Date: 2002
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: Phạm, T.L. (2002). Sự bất bình đẳng giới và vấn đề phát triển kinh tế. Hội nghị Khoa học Nữ lần thứ 7, Hà Nội, 2002
Abstract: Trong xã hội cũng như trong nền kinh tế của các quốc gia, phụ nữ không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì khả năng sinh tồn của loài người, chăm sóc gia đình... mà còn giữ vai trò to lớn trong nhiều hoạt động kinh tế cũng như xã hội...
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25710
Language: vi
Format Extent: tr. 405-414
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00643.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.44 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.