Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25746
Title: Bảo vệ quyền và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong pháp luật Viêt Nam
Authors: Hoàng, Thị Kim Quế
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Nhân quyền;Phụ nữ
Issue Date: 2000
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: Hoàng, T.K.Q. (2000). Bảo vệ quyền và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong pháp luật Viêt Nam. Hội nghị Khoa học Nữ lần thứ 5, Hà Nội, 2000.
Abstract: Bảo vệ quyền và vì sự tiến bộ của phụ nữ là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước quan tâm.Bài viết đề cập vấn đề thực trạng các quy định pháp luật phụ nữ và việc thực hiện các quy định đó.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25746
Language: vi
Format Extent: tr. 66-79
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00472.pdf
  • Description : 
  • Size : 9.08 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.