Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25787
Title: Dạy học "giải quyết vấn đề" kết hợp với các phương tiện hiện đại trong việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực trên quan điểm của tâm lí học phát triển nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở bậc đại học
Authors: Đỗ, Thị Châu
Keywords: Đào tạo;Phương pháp dạy học;Tâm lý học;Chất lượng đào tạo
Issue Date: 2000
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Description: tr. 122-130
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 5, Hà Nội, 2000
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25787
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00480.PDF
  • Description : 
  • Size : 5.07 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.