Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2653
Title: Tội mua bán người, mua bán trẻ em trên địa bàn tỉnh Hà Giang - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Other Titles: Trafficking in persons, trafficking in children in the province of Ha Giang - A number of theoretical issues and practicals
Authors: Trần, Thị Quế
Keywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tội mua bán người;Tội mua bán trẻ em
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 105 tr.
Abstract: Luận văn nghiên cứu một cách hệ thống các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về tội mua bán người và mua bán trẻ em; đối chiếu với các quy định của pháp luật quốc tế liên quan đến hành vi mua bán người và mua bán trẻ em. Luận văn nghiên cứu những vấn đề pháp lý cơ bản của tội mua bán người và tội mua bán trẻ em như: khái niệm, các dấu hiệu pháp lý, đồng thời đi sâu vào phân tích thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người, mua bán trẻ em và thực tiễn xét xử hai tội này trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ năm 2009 đến năm 2013, có so sánh, đối chiếu với số liệu giải quyết trên toàn quốc. Trên cơ sở nghiên cứu các quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) về tội mua bán người, tội mua bán trẻ em và thực tiễn tội phạm trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ năm 2009 đến năm 2013, tác giả đề tài sẽ phân tích và chỉ ra những tồn tại, khó khăn của các cơ quan pháp luật trong quá trình giải quyết. Đồng thời, đưa ra một số quan điểm về hoàn thiện pháp luật và một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người, mua bán trẻ em tại tỉnh Hà Giang.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2653
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004852.pdf
  • Description : 
  • Size : 378.99 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.