Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2664
Title: LỒNG GHÉP CHỨC NĂNG SINH THÁI MÔI TRƯỜNG VỚI QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN MỸ ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Authors: LƯƠNG, XUÂN TOÀN
Keywords: Khoa học;Môi trường;Hà Nội;Sinh thái
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Quy hoạch môi trường đang được quan tâm và chú trọng nhiều hơn trong những năm gần đây, đã có nhiều nghiên cứu và báo cáo về các vấn đề lồng ghép như lồng ghép đất đai, lồng ghép đói nghèo và môi trường, lồng ghép môi trường vào quy hoạch phát triển.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2664
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001788.pdf
  • Description : 
  • Size : 367.43 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.