Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2668
Title: Những vấn đề về miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng theo pháp luật Việt Nam
Other Titles: Exemption for Compensation Liability in Contract Violation
Authors: Khúc, Thị Trang Nhung
Keywords: Luật kinh tế;Pháp luật Việt Nam;Hợp đồng kinh tế;Vi phạm hợp đồng
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 105 tr.
Abstract: Đề tài nghiên cứu về vấn đề miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng một cách toàn diện và có hệ thống trên cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật kinh doanh, hợp đồng kinh doanh và thương mại, miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng trong giai đoạn vừa qua. So sánh một số điểm tương đồng và khác biệt giữa miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Việt Nam so với các quy định của các nước khác trên thế giới cũng như Công ước Viên về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Phân tích, luận giải các quy định về vấn đề miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng dựa trên thực tiễn thi hành pháp luật và giải quyết một số bản án có liên quan đến vấn đề miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng. Đồng thời phân tích các điểm bất cập của các quy định này trong tình hình hiện nay. Đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng, cụ thể cần sửa đổi những điều khoản nào của các văn bản pháp luật có liên quan.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2668
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004855.pdf
  • Description : 
  • Size : 323.88 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.