Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2672
Title: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động thanh tra, giám sát của thanh tra ngân hàng nhà nước tại Hà Nội
Other Titles: Some theoretical issues and practical operation of the inspection and supervision of the State Bank Inspector in Hanoi
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Lan
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật Thanh tra;Hoạt động thanh tra;Hoạt động giám sát
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 106 tr.
Abstract: Trong phạm vi nghiên cứu, luận văn đã nghiên cứu một cách cơ bản những vấn đề lý luận về thanh tra, giám sát, thanh tra, giám sát ngân hàng nói chung và thanh tra giám sát ngân hàng ở Việt Nam nói riêng. Thông qua việc tìm hiểu về thực trạng thanh tra, giám sát ngân hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội, luận văn đã đánh giá được những ưu điểm và nhược điểm của công tác thanh tra, giám sát tại Hà Nội hiện nay. Từ đó đề ra một số phương hướng hoàn thiện pháp luật và một số công tác khác liên quan nghiệp vụ ngành nhằm nâng cao năng lực thanh tra, giám sát của thanh tra Ngân hàng nhà nước tại Hà Nội. Cụ thể: - Thứ nhất, xây dựng một khung pháp lý về thanh tra, giám sát ngân hàng hoàn chỉnh, tạo hành lang pháp lý đủ vững chắc cho hoạt động thanh tra, giám sát của các đơn vị thanh tra, giám sát ngân hàng. Trong đó chú ý: hoàn thiện khuôn khổ pháp lý liên quan đến cấp phé, quy định về hướng dẫn phương thức thanh tra theo rủi ro. Thứ hai, sửa đổi nội dung về chủ thể ban hành kết luận thanh tra theo hướng: người trực tiếp tiến hành thanh tra tại các TCTD sẽ là người ra kết luận thanh tra và chịu trách nhiệm về kết luận ấy. Thứ ba, nhanh chóng hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Cục thanh tra giám sát ngân hàng Hà Nội, tổ chức thực hiện Cục trên thực tế, đảm bảo lộ trình quy định trong Quyết định 35/2014/QĐ – TTg ngày 12 tháng 6 năm 2014. Thứ tư, sớm có phương hướng kiện toàn mô hình tổ chức thanh tra giám sát ngân hàng trên phạm vi cả nước. Thứ năm, áp dụng 25 nguyên tắc cơ bản về giám sát ngân hàng của Ủy ban Basel trong quá trình xây dựng pháp luật về thanh tra, giám sát ngân hàng. Thứ sáu, điều chỉnh một số nội dung tại Thông tư 01/2013/TT – TTCP ngày 12/3/2013 quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Thứ bảy, NHNN Việt Nam cần sửa đổi Thông tư 10/2012/TT - NHNN theo hướng bổ sung thêm các hình thức xử lý: thông báo vi phạm, cảnh báo vi phạm đối với trường hợp vi phạm việc thực hiện kết luận thanh tra. Thứ tám, nhanh chóng ban hành Nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, thay thế Nghị định 202/2004/NĐ – CP ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng Ngoài ra, cần thực hiện một số biện pháp đào tạo đội ngũ cán bộ, chú trọng đổi mới nội dung đào tạo nghiệp vụ của thanh tra viên, nâng cao trình độ và đạo đức nghề nghiệp của Thanh tra viên, chuyên viên tại Thanh tra NHNN Hà Nội. Qua những biện pháp trên, hoạt động thanh tra, giám sát tại Hà Nội và trên phạm vi cả nước sẽ được tăng cường đảm bảo, phát huy hiệu lực và hiệu quả.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2672
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004856.pdf
  • Description : 
  • Size : 502.99 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.