Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2675
Title: Bảo lãnh thực hiện hợp đồng tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội
Other Titles: Guarantee Issue at SHB
Authors: Lê, Hải Phượng
Keywords: Luật kinh tế;Hợp đồng;Luật ngân hàng;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 85 tr.
Abstract: Luận văn là công trình nghiên cứu pháp luật bảo lãnh ngân hàng, cụ thể hơn là bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo các quy định hiện hành và thực tiễn hoạt động bảo lãnh thực hiện hợp đồng tại SHB, không trùng lặp với các công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố. Các kết quả luận văn đạt được bao gồm: - Một là, làm rõ khái niệm và đặc điểm của Bảo lãnh, Bảo lãnh thực hiện hợp đồng của ngân hàng; chức năng, vai trò của bảo lãnh thực hiện hợp đồng; các quy định pháp luật hiện hành về bảo lãnh thực hiện hợp đồng. - Hai là, đánh giá vai trò hoạt động bảo lãnh thực hiện hợp đồng tại SHB; phân tích một số quy định nội bộ của SHB về bảo lãnh thực hiện hợp đồng ; đưa ra những hạn chế, bất cập về mặt pháp lý cũng như thực tiễn hoạt động bảo lãnh tại SHB. - Ba là, trên cơ sở những nguyên nhân dẫn đến những bất cập, hạn chế trong thực tiễn hoạt động bảo lãnh thực hiện hợp đồng SHB luận văn đã đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bảo lãnh thực hiện hợp đồng tại SHB cũng như những giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh thực hiện hợp đồng.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2675
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004858.pdf
  • Description : 
  • Size : 551.98 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.