Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2684
Title: Bảo vệ quyền của người nộp thuế trong pháp luật Việt Nam
Other Titles: Protecting the rights of the taxpayers in Viet Nam Law
Authors: Nguyễn, Thị Bích Ngọc
Keywords: Luật kinh tế;Luật thuế;Pháp luật Việt Nam;Người nộp thuế
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 115 tr.
Abstract: - Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về quyền và bảo đảm quyền của người nộp thuế trong pháp luật Việt Nam. - Nghiên cứu thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành các quy định của pháp luật về quyền và bảo vệ quyền của người nộp thuế ở Việt Nam. Bên cạnh đó, luận văn còn đề cập đến trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc bảo vệ quyền của người nộp thuế khi thực thi các quyền được pháp luật thuế ghi nhận. - Đề xuất, kiến nghị những giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền và bảo vệ quyền của người nộp thuế ở Việt Nam.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2684
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004860.pdf
  • Description : 
  • Size : 416.97 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.