Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2692
Title: Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền con người của người chưa thành niên bị tước tự do ở Việt Nam
Other Titles: Completing law on protecting human rights of minors deprived of their freedom in Viet Nam
Authors: Nguyễn, Phương Linh
Keywords: Quyền con người;Pháp luật Việt Nam;Luật Hiến pháp;Bảo vệ nhân quyền
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 86 tr.
Abstract: - Thứ nhất: Luận văn làm sáng tỏ khái niệm, đặc điểm về NCTN, NCTN bị tước tự do. Đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quan về hệ thống các văn kiện pháp luật quốc tế và các văn bản pháp luật Việt Nam có liên quan đến người chưa thành niên bị tước tự do. - Thứ hai: Phân tích thực trạng áp dụng các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền con người của người chưa thành niên bị tước tự do, qua đó nhận xét những tồn tại hạn chế và nguyên nhân của nó trong việc áp dụng các quy định này. - Thứ ba: Từ thực trạng đã phân tích, đưa ra các giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về quyền con người của người chưa thành niên bị tước tự do.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2692
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004863.pdf
  • Description : 
  • Size : 460 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.