Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2699
Title: Lý luận và thực tiễn việc công nhận các bản án và quyết định dân sự của tòa án nước ngoài tại tòa án nhân dân thành phố Hà Nội
Other Titles: Theory and practicality in terms of civil judgements and decisions of foreign courts at the People's Court in Hanoi
Authors: Ngô, Xuân Huy
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Tòa án;Quyết định dân sự;Bản án
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 122 tr.
Abstract: Luận văn nghiên cứu một cách tổng thể các quy phạm phạm luật về lý luận và thực tiễn việc công nhận các bản án và quyết định dân sự của tòa án nước ngoài tại tòa án nhân dân thành phố Hà Nội hiện nay cũng như quá trình phát triển của các quy phạm pháp luật này làm cơ sở cho những người làm việc trong ngành tòa án về việc công nhận và cho thi hành các bản án và quyết định dân sự, đồng thời nghiên cứu kinh nghiệm giải quyết của Tòa án một số nước trên thế giới. Qua việc nghiên cứu thực trạng giải quyết quan hệ pháp luật này trong một số năm gần đây, Luận văn đã đánh giá những mặt đã đạt được, mặt còn hạn chế để tìm ra nguyên nhân, từ đó đưa ra một số kiến nghị giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác xét xử của ngành Tòa án nhân dân.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2699
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004866.pdf
  • Description : 
  • Size : 707.8 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.