Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2705
Title: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG TẠI LÀNG NGHỀ TÁI CHẾ NHÔM BÌNH YÊN, HUYỆN NAM TRỰC, TỈNH NAM ĐỊNH
Authors: Ninh, Thị Nguyệt
Keywords: Môi trường;Làng nghề;Tái chế;Nam Định
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Làng nghề tái chế nhôm Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đem lại việc làm và thu nhập ổn định cho khoảng 2.000 người. Tuy nhiên, trong sản xuất, kinh doanh, các hộ chỉ chú tâm đến lợi nhuận mà không thực sự quan tâm đến môi trường. Từ nhiều năm nay, tất cả chất thải rắn nguy hại, nước thải, khí thải đều được các hộ sản xuất đều đổ thải trực tiếp ra môi trường mà không qua bất cứ một khâu xử lý nào. Cơ quan quản lý môi trường tỉnh Nam Định thì cho rằng vấn đề ô nhiễm tại làng nghề Bình Yên vượt quá khả năng xử lý của địa phương. Tỉnh Nam Định đã có nhiều biện pháp quản lý, kỹ thuật được áp dụng nhưng vẫn chưa mang lại hiệu quả cho công tác BVMT tại làng nghề.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2705
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001801.pdf
  • Description : 
  • Size : 350.51 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.