Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2813
Title: Pháp luật về hoạt động của các công ty tài chính ở Việt Nam
Other Titles: Law about Activities of Financial Companies in Vietnam
Authors: Nguyễn, Thu Hương
Keywords: Công ty tài chính;Luật kinh tế;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 92 tr.
Abstract: - Nghiên cứu có hệ thống những lý luận cơ bản về hoạt động của Công ty tài chính. - Nghiên cứu thực trạng pháp luật về hoạt động của các công ty tài chính ở Việt Nam cũng như thực tiễn hoạt động, áp dụng pháp luật của các công ty tài chính ở Việt Nam. - Đề xuất những giải pháp cơ bản để hoàn thiện hơn nữa mô hình công ty tài chính, kiến nghị hướng sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về hoạt động của các công ty tài chính ở Việt Nam để phù hợp hơn với tình hình phát triển của đất nước và xu hướng hội nhập quốc tế.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2813
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004878.pdf
  • Description : 
  • Size : 319.09 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.