Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2815
Title: Pháp luật về bảo vệ quyền chủ nợ của ngân hàng thương mại trong hoạt động cho vay bằng biện pháp thế chấp quyền sử dụng đất ở
Other Titles: Law on the protection of creditors of banks in lending by mortgage measures in land use
Authors: Dương, Thị Ngọc Anh
Keywords: Quyền chủ nợ;Ngân hàng thương mại;Cho vay;Thế chấp quyền sử dụng đất;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 71 tr.
Abstract: Luận văn nghiên cứu một cách sâu sắc về các vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ quyền chủ nợ của ngân hàng thương mại trong hoạt động cho vay bằng biện pháp thế chấp quyền sử dụng đất ở. - Nghiên cứu một cách tổng quát các quy định về thế chấp quyền sử dụng đất ở trong quan hệ cho vay của ngân hàng thương mại. - Phân tích, tìm hiểu nhữnng quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ quyền chủ nợ của ngân hàng bằng biện pháp thế chấp quyền sử dụng đất ở. - Đánh giá thực trạng pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất ở và quá trình giải quyết tranh chấp liên quan đến thế chấp quyền sử dụng đất ở. - Những bất cập và hạn chế, cơ chế thực thi pháp luật hiện hành về quyền chủ nợ của ngân hàng thương mại. - Trên cơ sở phân tích những bất cập của pháp luật xung quanh quy định về thế chấp quyền sử dụng đất ở, luận văn đưa ra những kiến nghị, giải pháp thiết thực nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ quyền chủ nợ của Ngân hàng thương mại trong thời gian tới, phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế hội nhập
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2815
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004880.pdf
  • Description : 
  • Size : 346.91 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.