Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2817
Title: Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật Việt Nam
Other Titles: Handling invalid labor contracts in Viet Nam legislation
Authors: Hoàng, Thị Ngọc
Keywords: Hợp đồng lao động;Luật lao động;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 76 tr.
Abstract: Đây là công trình nghiên cứu sâu về vấn đề xử lý hợp đồng lao động vô hiệu, với mong muốn đóng góp để hoàn thiện pháp luật về HĐLĐ và giải quyết những khó khăn trong quá trình giải quyết các HĐLĐ vô hiệu nên luận văn đã cố gắng nghiên cứu và đưa ra một vài điểm mới sau: - Là luận văn nghiên cứu về các loại HĐLĐ vô hiệu, nguyên nhân vô hiệu và cách thức xử lý HĐLĐ vô hiệu, cách giải quyết hậu quả của HĐLĐ vô hiệu sau khi BLLĐ 2012 sửa đổi toàn diện có hiệu lực. - Luận văn cung cấp cái nhìn toàn diện về vấn đề xử lý HĐLĐ vô hiệu hiện nay ở Việt Nam trên cơ sở đánh giá về pháp luật và thực tiễn xử lý hợp đồng lao động, đồng thời có sự liên hệ đến các quy định về HĐLĐ vô hiệu và cách thức xử lý theo pháp luật của một số quốc gia khác. - Luận văn bước đầu đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật trong vấn đề xử lý các HĐLĐ vô hiệu, từ đó nhằm góp phần giải quyết hợp tình và hợp lý các tranh chấp liên quan đến HĐLĐ vô hiệu.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2817
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004882.pdf
  • Description : 
  • Size : 349.5 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.