Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2819
Title: Tăng cường vai trò của luật sư trong việc ký kết thỏa thuận dân sự để thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam
Other Titles: Enhancement of the Lawyer’s role in the signing of capital contribution agreement for enterprise establishment in Vietnam
Authors: Nguyễn, Quý Long
Keywords: Thỏa thuận dân sự;Thành lập doanh nghiệp;Luật sư;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 107 tr.
Abstract: Một là, về lý luận: Luận văn đóng góp trong nghiên cứu có hệ thống về hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp cũng như vai trò của luật sư trong tư vấn hợp đồng góp vốn kinh doanh. Nêu và phân tích các qui định của pháp luật Việt Nam còn mâu thuẫn, hạn chế cần sửa đổi. Hai là, về thực tiễn: Nêu ra thực trạng áp dụng pháp luật trong hoạt động góp vốn kinh doanh thành lập doanh nghiệp trong thực tiễn qua các ví dụ. Phân tích các bất cập của pháp luật trong quá trình áp dụng pháp luật vào hoạt động góp vốn và vai trò to lớn của luật sư trong việc giúp thân chủ tìm được các giải pháp án toàn trong hoạt động góp vốn kinh doanh và giải quyết các tranh chấp có liên quan. Ba là, về định hướng hoàn thiện: Luận văn đã nêu lên một số giải pháp cụ thể để tăng cường vai trò của luật sư trong tư vấn giúp đỡ pháp lý cho Doanh nghiệp dựa trên những định hướng được căn cứ vào các quan điểm, đường lối của Đảng và nhà nước trong các Nghị quyết, Văn bản Luật; Văn bản dưới luật. Kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật nhằm tăng cường vai trò của luật sư trong tất cả các mặt của đời sống xã hội đặc biệt là trong việc tham gia bảo vệ quyền lợi của người góp vốn thông qua hợp đồng góp vốn.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2819
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004884.pdf
  • Description : 
  • Size : 530.97 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.