Quá trình cố định nitơ trong rừng ngập mặn Cần Giờ và các vi sinh vật tham gia

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/295Quá trình cố định nitơ trong rừng ngập mặn Cần Giờ và các vi sinh vật tham gia

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/295