Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2953
Title: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA PHẢN ỨNG QUANG HẠT NHÂN TRÊN BIA Mo VỚI CHÙM PHOTON HÃM NĂNG LƯỢNG CAO
Authors: PHẠM, CÔNG THUYÊN
Keywords: Vật lý;Nguyên tử;Quang hạt nhân;Năng lượng cao
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Phản ứng hạt nhân phụ thuộc chủ yếu vào hạt nhân bia, loại hạt/bức xạ gây phản ứng và năng lượng của chúng. Mức độ phức tạp của các phản ứng hạt nhân tăng theo năng lượng của các chùm hạt/bức xạ tới. Các chùm hạt/bức xạ năng lượng thấp chỉ có thể gây ra các phản ứng hạt nhân đơn giản, thường phát ra một vài nuclon. Các thông tin thu được từ những phản ứng đơn giản chỉ đại diện cho một phần của quá trình tương tác giữa các chùm hạt/bức xạ với hạt nhân nguyên tử. Các loại hạt/bức xạ có năng lượng cao (từ vài trăm MeV tới vài GeV) có thể gây ra các phản ứng hạt nhân sinh nhiều hạt, cơ chế phức tạp như phản ứng spallation, phản ứng phân mảnh (fragmentation) và phản ứng phân hạch (fission) đối với cả các hạt nhân tiền actinit [7].
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2953
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.