Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2954
Title: NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ TÍNH CHẤT ĐIỆN MÔI HỆ VẬT LIỆU COMPOZIT NỀN EPOXY/ BaTiO3 PHA TẠP NGUYÊN TỐ ZIRCONI
Authors: Trần, Văn Phong
Keywords: Hóa lý thuyết;Nghiên cứu;Điện môi;Compozit
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Đã có nhiều nghiên cứu về hệ áp điện/polyme compozit để ứng dụng làm các thiết bị nghe dưới nước, vật liệu phát sóng âm, trong các thiết bị y tế như đầu dò siêu âm... Nhằm mục đích từng bước tiếp cận và bước đầu tìm hiểu khả năng chế tạo và ứng dụng vật liệu compozit chứa các hạt áp điện có kích thước nano ở điều kiện Việt Nam
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2954
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.