Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Other


  • Authors: Nguyễn, Đình Bảng; Hoàng, Thị Hương Huế; Lê, Hùng; Trần, Khắc Hiếu; Trịnh, Lê Hùng (1999)

  • Bằng việc lập chương trình tính, xây dựng đồ thị E-pH của sắt và mangan đối với mỗi nhà máy. Chỉ ra những nguyên nhân chưa đạt trong việc tách loại sắt, mangan bằng oxi không khí ở một số nhà máy. So Sánh kết quả thực nghiệm với lý thuyết. Từ việc xác định nồng độ của sắt và mangan trong nước của một số nhà máy nước ở Hà Nội như: các nhà máy nước Yên Phụ, Ngô Sĩ Liên, Lương Yên, Ngọc Hà, Mai Dịch, Hạ Đình, Tương Mai, Pháp Vân;Lập chương trình tính , xây dựng đô thị thế-pH của sắt và mangan trong nước của nhà máy nước kể trên, tìm các phương pháp và điều kiện tối ưu cho việc tách loại sắt và mangan đối với các nhà máy nước ở Hà Nội. Xác định được hàm lượng sắt và mangan trong nước của 8 nhà máy nước ở Hà Nội.