Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Mai Hoa (2004)

  • Luận văn trình bày sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quá trình bình thường hoá, củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời kỳ 1986 - 2001. Chỉ ra đặc trưng cơ bản của mối quan hệ là hợp tác cùng có lợi, nêu lên nguyên nhân và tác hại của giai đoạn không bình thường trong quan hệ hai nước. Từ đó thấy rõ bình thường hoá và phát triển quan hệ giữa hai nước là yêu cầu tất yếu của cách mạng hai nước. Bước đầu đánh giá, nhận xét về thành tựu, hạn chế, khẳng định sự sáng suốt trong chính sách đối ngoại thời kỳ đổi mới của Đảng, phương hướng giải quyết và triển vọng quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, từ đó rút ra một số kinh nghiệm cho công tác ngoại giao trong giai đoạn cách mạng hiện nay