Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Quỳnh Trang (2008)

  • Thông qua việc nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống những vấn đề lý luận về thủ tục tố tụng tại phiên toà hình sự sơ thẩm, làm rõ khái niệm, lịch sử hình thành và phát triển của các quy phạm tố tụng; khái quát các quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề này cũng như pháp luật một số nước trên thế giới. Nghiên cứu các quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2003 về thủ tục tố tụng tại phiên toà hình sự sơ thẩm, đó là thủ tục bắt đầu phiên toà, thủ tục xét hỏi tại phiên toà, thủ tục tranh luận tại phiên toà, thủ tục nghị án và tuyên án. Tìm hiểu thực tiễn áp dụng các quy định của BLTTHS năm 2003 về thủ tục tố tụng tại phiên toà hình sự sơ thẩm ở nước ta hiện nay, thấy được những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại. Trình bày những nguyên nhân khách quan và ...

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Bé Minh;  Advisor: Lê, Văn Cảm (2008)

  • Tổng quan các quan niệm về dấu hiệu “đã bị xử lý hành chính” trong pháp luật hình sự (PLHS). Khái quát dấu hiệu ‘đã bị xử lý hành chính” trong quá trình hình thành, phát triển của hệ thống PLHS Việt Nam qua các giai đoạn từ 1945 đến nay. Đưa ra nhận xét, đánh giá vấn đề phân biệt tội phạm với vi phạm hành chính trong PLHS mỗi giai đoạn, đặc biệt là trong hệ thống PLHS hiện nay. Tập trung làm sáng tỏ sự khác biệt giữa các đặc điểm thuộc về nhân thân người phạm tội, trong đó có đặc điểm “đã bị xử phạt hành chính” với các dấu hiệu khác thuộc về yếu tố chủ thể trong cấu thành tội phạm. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn phân biệt tội phạm với vi phạm hành chính theo pháp luật hiện hành cũng như với thực tiễn áp dụng dấu hiệu “đã bị xử lý hành chính”, đề xuất hoàn thiện vấn đề tội phạm hóa ...