Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn (2007)

  • Trình bày lịch sử cũng như khái niệm về các hệ mã thuộc dòng mã truyền thống, dòng mã đối xứng, mã bất xứng; Trình bày các thuật toán tấn công hệ mật RSA như: các tấn công cơ bản-modul chung, mù, tấn công vào số mũ công khai hoặc số mũ bí mật thấp, tấn công dựa trên thời gian hay dựa trên các lỗi ngẫu nhiên, ngoài ra còn trình bày các thuật toán tấn công RSA bằng nhân tử hóa số n với số n lớn, từ các thuật toán nghiên cứu đề xuất phương pháp tấn công RSA mà không cần phân tích nhân tử

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn (2012)

  • Nghiên cứu những vấn đề khái quát chung về công đoàn và vai trò của tổ chức công đoàn. Nghiên cứu một cách có hệ thống vấn đề lý luận và thực tiễn việc thực hiện vai trò của công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Đánh giá những ưu điểm, nhược điểm trong việc thực hiện vai trò bảo vệ quyền lợi người lao động của công đoàn trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao vai trò của công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi người lao động tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn (2007)

  • Trình bày lịch sử cũng như khái niệm về các hệ mã thuộc dòng mã truyền thống, dòng mã đối xứng, mã bất xứng; Trình bày các thuật toán tấn công hệ mật RSA như: các tấn công cơ bản-modul chung, mù, tấn công vào số mũ công khai hoặc số mũ bí mật thấp, tấn công dựa trên thời gian hay dựa trên các lỗi ngẫu nhiên, ngoài ra còn trình bày các thuật toán tấn công RSA bằng nhân tử hóa số n với số n lớn, từ các thuật toán nghiên cứu đề xuất phương pháp tấn công RSA mà không cần phân tích nhân tử.