Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Văn Vượng; Trần, Đăng Quy; Đinh, Xuân Thành; Nguyễn, Thị Thu Hà (2012)

 • Điều tra, khảo sát thực địa, đới ven biển Tiên Yên – Hà Cối. Xác định sự biến động môi trường lắng đọng trầm tích đáy trong Halocen bằng phương pháp đo địa chấn nông độ phân giải cao với hệ thống thiết bị hiện đại Georesource của Hà Lan. Xác định các đặc trưng địa hình đáy biển bằng hệ thống thiết bị đo vẽ hình đa tia tự động Geoswath của Anh. Xác định môi trường trầm tích và nước. Xây dựng cơ sở khoa học cho việc dự báo xu thế biến động điều kiện tự nhiên và địa môi trường khu vực nghiên cứu. Thành lập bản đồ hiện trạng điều kiện tự nhiên và địa môi trường khu vực nghiên cứu. Xây dựng các kịch bản dâng cao mực nước biển (0,5 m và 1,0 m) và tác động tới điều kiện tự nhiên, địa môi trường và kinh tế - xã hội hội đới ven biển Tiên Yên – Hà Cối. Thành lập bản đồ dự báo xu thế biến động...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà; Phạm, Hồng Thái (2012)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu lực quản lý nhà nước về giáo dục đại học. Đánh giá thực trạng về hiệu lực quản lý nhà nước về giáo dục đại học. Trên cơ sở phân tích những vấn đề về lý luận, thực trạng quản lý nhà nước về giáo dục đại học và tham khảo có chọn lọc một số mô hình quản lý giáo dục đại học của một số nước trên thế giới; xác định quan điểm, mục tiêu và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về giáo dục đại học trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế

 • Other


 • Authors: Phạm, Quốc Hùng; Nguyễn, Khánh Phồn; Nguyễn, Quang Miên; Nguyễn, Thị Thu Hà; Vũ, Kim Duyên (2001)

 • Cần nghiên cứu vấn đề Ra-đôn rộng trên phạm vi cả nước Tiến tới vẽ bản đồ hàm lượng Ra-đôn trên phạm vi cả nước Một số kiến nghị để đảm bảo vệ sinh phóng xạ trong nhà ở Tổng quan về vấn đề Ra-đôn trong nhà ở và các phương pháp bảo đảm vệ sinh phóng xạ trong nhà ở Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Các biện pháp bảo đảm vệ sinh phóng xạ đối với Ra-đôn trong nhà ở Một số kiến nghị, đề xuất Tổng quan được tình hình nghiên cứu trong nước và trên thế giới về vấn đề an toàn phóng xạ đối với Ra-đôn trong nhà ở. Các vấn đề hiện nay đang quan tâm về an toàn phóng xạ đối với Ra-đôn Góp phần đào tạo: Các sinh viên tham gia vào đề tài đã tập sự nghiên cứu khoa học và hiện nay đang công tác tại các cơ sở có sử dụng các kĩ thuật hạt nhân nghiên cứu phóng xạ môi trường Kết quả của n...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà (2010)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận về hoạt động cứu trợ xã hội (CTXH) như khái niệm, bản chất, nội dung, … từ đó có cái nhìn tổng quan về CTXH nói riêng và an sinh xã hội nói chung. Phân tích và đánh giá thực trạng các quy định về CTXH với các nội dung cơ bản như đối tượng CTXH, điều kiện hưởng CTXH, tổ chức thực hiện…đồng thời chỉ ra những kết quả đạt được cũng như các nội dung còn hạn chế của pháp luật hiện hành về CTXH cần được hoàn thiện. Từ những kết quả rút ra được khi nghiên cứu và phân tích thực trạng về pháp luật CTXH tác giả đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật quan trọng này.