Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng (2012)

 • Nghiên cứu tổng quan về hệ thông tin địa lý (GIS), cơ sở dữ liệu (CSDL). Nghiên cứu về cơ sở khoa học và pháp lý của công tác cung cấp thông tin nhà đất theo chức năng nhiệm vụ được giao tại nơi công tác. Đánh giá thực trạng công tác quản lý tài liệu lưu trữ và các nguồn dữ liệu qua các thời kỳ. Nêu thực trạng hạ tầng cơ sở và tình hình thực hiện công tác lưu trữ và khai thác tài liệu. Nghiên cứu quy trình xây dựng CSDL và chuẩn hóa các dữ liệu không gian và thuộc tính trong cơ sở dữ liệu. Thử nghiệm tại phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng (2008)

 • Tổng quan các vấn đề lý luận và thực tiễn về vận tải đa phương thức (VTĐPT) và trách nhiệm của người vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng VTĐPT. Nghiên cứu, so sánh các quy định trong pháp luật Việt Nam với các quy định pháp luật quốc tế và pháp luật của các quốc gia khác về trách nhiệm của người vận chuyển trong VTĐPT. Rút ra những nhận xét, đánh giá thực trạng pháp luật về vấn đề này ở Việt Nam theo Nghị định số 125/NĐ-CP và trong Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005. Đề xuất các kiến nghị và giải pháp trên các phương diện như: cần sớm ban hành các quy định pháp luật về VTĐPT nội địa; thực hiện thống nhất chế độ trách nhiệm đối với VTĐPT; cần sửa đổi một số quy định về trách nhiệm của người kinh doanh VTĐPT theo Nghị địn...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng (2006)

 • Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về thừa kế quyền sử dụng đất, những điểm chung và những điểm đặc thù của thừa kế quyền sử dụng đất so với việc thừa kế các tài sản thông thường khác. Phân tích đánh giá thực trạng tình hình áp dụng các quy định của pháp luật hiện hành về thừa kế quyền sử dụng đất. Đ ồng thời đề xuất một số ý kiến giải pháp nhằm hoàn thiện những quy định của pháp luật về thừa kế quyền sử đất và nâng cao hiệu quả xét xử của tòa án về những tranh chấp thừa kế nói chung và thừa kế quyền sử dụng đất nói riêng, góp phần đảm bảo mối quan hệ hài hòa về lợi ích giữa Nhà nước, chủ thể tham gia quan hệ pháp luật thừa kế quyền sử dụng đất và lợi ích của toàn xã hội

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng;  Advisor: Dương, Ngọc Thanh (2016)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển KTDL của thành phố dưới góc độ kinh tế chính trị. Đánh giá thực trạng phát triển KTDL của thành phố Hạ Long, chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong phát triển KTDL ở thành phố này.