Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Ngô, Văn Nam (2009)

  • Phân tích và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về ý thức pháp luật, mối quan hệ giữa ý thức pháp luật và pháp luật. Trình bày thực trạng ý thức pháp luật ở Việt Nam qua tìm hiểu về thực trạng ý thức pháp luật của cá nhân; những biểu hiện tích cực và hạn chế trong ý thức pháp luật của các cá nhân trong thời kỳ đổi mới đất nước; thực trạng ý thức pháp luật của cán bộ, công chức; thực trạng phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật. Hệ thống hóa những biện pháp chủ yếu để xây dựng ý thức pháp luật trong điều kiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay: những biện pháp kinh tế, văn hóa - xã hội; hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng các nguyên tắc của nhà nước pháp quyền; tổ chức thực hiện pháp luật, nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả áp dụng ...

  • Thesis


  • Authors: Ngô, Mạnh Toan (2007)

  • Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về hoàn thiện pháp luật khiếu nại, tố cáo; Những yêu cầu của Nhà nước pháp quyền đối với pháp đối với pháp luật khiếu nại, tố cáo; Làm rõ quá trình hình thành và phát triển của pháp luật khiếu nại, tố cáo ở nước ta từ khi có nhà nước pháp quyền đến nay, từ đó đánh giá thực trạng pháp luật khiếu nại tố cáo và việc thực hành pháp luật khiếu nại, tố cáo ở Việt Nam hiện nay; Phân tích những yêu cầu khách quan và đưa ra những kiến nghị về sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật khiếu nại tố cáo đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Mạnh Cường (2007)

  • Khái quát lý luận chung về quản lý nhà nước (QLNN) trong lĩnh vực chống sản xuất và buôn bán hàng giả, các nội dung chính, ý nghĩa, vai trò của QLNN trong lĩnh vực này. Thực trạng công tác QLNN về chống sản xuất và buôn bán hàng giả ở Việt Nam. Nêu những quy định pháp luật, những văn bản pháp luật quốc tế mà Việt Nam tham gia liên quan đến hàng giả, những tồn tại trong quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống sản xuất và buôn bán hàng giả. Một số kết quả của công tác QLNN và đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả ở Việt Nam cũng như kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới. Dự báo về tình hình chống sản xuất và buôn bán hàng giả ở nước ta trong thời gian tới. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác QLNN về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả...