Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Đặng, Đình Thái (2003)

  • Khái quát tình hình chính trị, xã hội phật giáo Việt Nam thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Phân tích sự ra đời và diễn biến của phong trào chấn hưng Phật giáo ở nước ta. Luận văn phân tích một số vấn đề triết học mà phong trào chấn hưng Phật giáo đặt ra. Góp phần làm sáng tỏ những đóng góp tích cực của phong trào này trong lịch sử tư tưởng Việt Nam.

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Anh (2009)

  • Trình bày khái quát lịch sử hình thành và phát triển, cùng với một số đặc trưng nhận diện của Phật giáo Nhật Bản. Tập trung phân tích, nghiên cứu ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống tinh thần của xã hội Nhật Bản từ góc độ triết học - tôn giáo trong hai thời kỳ cơ bản: trước hiện đại (truyền thống) và trong quá trình hiện đại hóa ngày nay, trong phạm vi một số phương diện như tinh thần, đạo đức, văn hóa, lối sống. Nêu một số điểm tương đồng và khác biệt giữa Phật giáo Nhật Bản và Phật giáo Việt Nam và rút ra bài học cần thiết như: nhận thức chung về Phật giáo; nắm rõ những hạn chế và tích cực của Phật giáo; phát huy vai trò của Phật giáo vì lợi ích chung của dân tộc; có chính sách và đường lối về Phật giáo như một bộ phận xã hội đặc thù trong giai đoạn đoàn kết dân tộc; cần có b...