Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Võ, Thị Thu Hồng (2008)

  • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về cạnh tranh tín dụng ngân hàng và các vấn đề liên quan đến khả năng cạnh tranh của ngân hàng thương mại. Khái quát về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Nghệ An. Phân tích khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Nghệ An thông qua các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh, và các công cụ cạnh tranh của ngân hàng, qua đó, đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của Ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Nghệ An. Kiến nghị một số giải pháp trên các phương diện như: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ; nâng cao hiệu quả của quản trị rủi ro tín dụng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường hiệu quả của công tác Marketing…nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, chi nhánh Nghệ...

  • Thesis


  • Authors: Vũ, Hoài Nam (2008)

  • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về quảng bá du lịch, thị trường du lịch quốc tế trọng điểm nhằm đảm bảo hiệu quả của các công cụ quảng bá trong du lịch. Phân tích thực trạng hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam vào thị trường du lịch quốc tế trọng điểm Hoa Kỳ của công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam tại Hà Nội: đặc điểm của thị trường khách du lịch, hoạt động cung cấp thông tin du lịch, hoạt động quảng cáo du lịch của công ty, quan hệ công chúng, hoạt động bán hàng cá nhân, nỗ lực xúc tiến bán để quảng bá du lịch, qua đó làm rõ những kết quả đã đạt được, mặt còn tồn tại và chỉ ra những nguyên nhân, bài học đối với hoạt động quảng bá du lịch của công ty. Đề xuất một số các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quảng bá du lịch của công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam tại Hà Nội...

  • Thesis


  • Authors: Vũ, Hữu An (2007)

  • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về quản trị kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ. Tìm hiểu những nhân tố tác động đến công tác tổ chức và quản trị các kênh phân phối. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị kênh phân phối sản phẩm của Bảo Việt Việt Nam. Đề xuất định hướng phát triển của Bảo Việt Việt Nam và các giải pháp cụ thể về công tác lựa chọn thành viên kênh phân phối; giúp đỡ và khuyến khích các thành viên kênh; đổi mới và nâng cao phương pháp đánh giá thành viên kênh; hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy; phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm bảo hiểm; đẩy mạnh tuyên truyền quảng cáo; nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng; hiện đại hóa công nghệ thông tin, trình độ quản lý, nhằm hoàn thiện công tác quản trị kênh phân phối sản phẩm của Bảo Việt thời gian ...