Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mai Hoa (2004)

 • Luận văn trình bày sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quá trình bình thường hoá, củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời kỳ 1986 - 2001. Chỉ ra đặc trưng cơ bản của mối quan hệ là hợp tác cùng có lợi, nêu lên nguyên nhân và tác hại của giai đoạn không bình thường trong quan hệ hai nước. Từ đó thấy rõ bình thường hoá và phát triển quan hệ giữa hai nước là yêu cầu tất yếu của cách mạng hai nước. Bước đầu đánh giá, nhận xét về thành tựu, hạn chế, khẳng định sự sáng suốt trong chính sách đối ngoại thời kỳ đổi mới của Đảng, phương hướng giải quyết và triển vọng quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, từ đó rút ra một số kinh nghiệm cho công tác ngoại giao trong giai đoạn cách mạng hiện nay

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền (2004)

 • Trên cơ sở những quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề sở hữu, luận văn trình bày một số vấn đề lý luận về sở hữu, sở hữu tư liệu sản xuất và những nhân tố tác động đến quá trình hình thành, biến đổi của chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất trong nền kinh tế. Phân tích quá trình biến đổi của chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đổi mới và những biểu hiện đặc trưng của chế độ sở hữu tư liệu sản xuất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Nam Thắng (2004)

 • Tập hợp, xử lý và hệ thống hóa tư liệu nhằm tái hiện lại quá trình diễn biến cơ bản của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc thời kỳ sau Chiến tranh lạnh. Làm sáng tỏ cấu trúc và cơ chế vận hành của quan hệ này. Từ đó tìm hiểu, phân tích các nhân tố có ảnh hưởng và tác động đến quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc. Đưa ra những thuận lợi, khó khăn và các vấn đề đang tồn tại. Rút ra bài học và đề xuất những giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển trong mối quan hệ giữa hai nước

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Thoa (2005)

 • Khái quát về lịch sử, đối tượng, phạm vi, phương pháp và một vài khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu ngữ âm tiếng Sán Dìu. Trình bày đôi nét về dân tộc Sán Dìu ở Việt Nam: nguồn gốc, nhà cửa, gia đình, kinh tế, trang phục...Nghiên cứu hệ thống ngữ âm tiếng Sán Dìu qua âm tiết, hệ thống âm đầu, âm đệm, hệ thống nguyên âm, hệ thống phụ âm cuối và thanh điệu. Nghiên cứu tiếng Sán Dìu góp phần bảo lưu, gìn giữ ngôn ngữ cũng như văn hoá của dân tộc Sán Dìu. Tìm hiểu tiếng Sán Dìu giúp chúng ta hiểu rõ về một ngôn ngữ họ Hán Tạng có mặt ở Việt Nam, tiếng Sán Dìu có thể sẽ là cầu nối để chúng ta tìm hiểu các ngôn ngữ khác thuộc họ Hán Tạng ở Việt Nam cũng như trong khu vực