Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trịnh Đoàn (2012)

 • Trình bày một số kiến thức toán học sử dụng trong khoa học mật mã. Tổng quan về mã hóa và tập trung nghiên cứu một số loại chữ ký, đặc biệt là chữ ký số (chữ ký điện tử). Nêu sơ đồ chữ ký RSA và các sơ đồ chữ ký số mù, chữ ký số nhóm, chữ ký số mù nhóm. Từ đó tìm hiểu, nghiên cứu việc ứng dụng các loại chữ ký số nói trên vào các lĩnh vực như tiền điện tử, giao d ị ch ngân hàng, thương mại điện tử, bỏ phiếu trực tuyến. Các loại chữ ký này được thiết kế để giải quyết các vấn đề ẩn danh, làm việc theo nhóm và ký đại diện cho nhóm trong giao dị ch điện tử. Nêu m ột số chương trình thử nghiệm về mã hóa và chữ ký số, đồng thời đề xuất các gi ải pháp an toàn cho các sơ đồ chữ ký số

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trịnh Đoàn (2007)

 • Trình bày một số kiến thức toán học sử dụng trong khoa học mật mã. Tổng quan về mã hóa và tập trung nghiên cứu một số loại chữ ký, đặc biệt là chữ ký số (chữ ký điện tử). Nêu sơ đồ chữ ký RSA và các sơ đồ chữ ký số mù, chữ ký số nhóm, chữ ký số mù nhóm. Từ đó tìm hiểu, nghiên cứu việc ứng dụng các loại chữ ký số nói trên vào các lĩnh vực như tiền điện tử, giao dịch ngân hàng, thương mại điện tử, bỏ phiếu trực tuyến. Các loại chữ ký này được thiết kế để giải quyết các vấn đề ẩn danh, làm việc theo nhóm và ký đại diện cho nhóm trong giao dịch điện tử. Nêu một số chương trình thử nghiệm về mã hóa và chữ ký số, đồng thời đề xuất các giải pháp an toàn cho các sơ đồ chữ ký số

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trịnh Đoàn;  Advisor: Trịnh, Nhật Tiến (2007)

 • Trình bày một số kiến thức toán học sử dụng trong khoa học mật mã. Tổng quan về mã hóa và tập trung nghiên cứu một số loại chữ ký, đặc biệt là chữ ký số (chữ ký điện tử). Nêu sơ đồ chữ ký RSA và các sơ đồ chữ ký số mù, chữ ký số nhóm, chữ ký số mù nhóm. Từ đó tìm hiểu, nghiên cứu việc ứng dụng các loại chữ ký số nói trên vào các lĩnh vực như tiền điện tử, giao dịch ngân hàng, thương mại điện tử, bỏ phiếu trực tuyến. Các loại chữ ký này được thiết kế để giải quyết các vấn đề ẩn danh, làm việc theo nhóm và ký đại diện cho nhóm trong giao dịch điện tử. Nêu một số chương trình thử nghiệm về mã hóa và chữ ký số, đồng thời đề xuất các giải pháp an toàn cho các sơ đồ chữ ký số