Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy (2009)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ OPC và kiến trúc mạng điểu khiển. Giới thiệu về hệ thống điều khiển và giám sát có dự phòng nóng: mô hình dự phòng, dự phòng nóng cải thiện độ tin cậy, cấp độ dự phòng, dự phòng cải thiện tính sẵn sàng, và cơ chế dự phòng nóng của hệ thống điều khiển và giám sát. Trình bày các bước xây dựng hệ thống điều khiển và giám sát có dự phòng nóng trên cơ sở công nghệ OPC từ các bước khai báo cấu hình phần cứng, phần mềm đến xây dựng các modun chương trình ứng dụng trên OPC

 • Thesis


 • Authors: Cao, Lê Mạnh Hà;  Advisor: Nguyễn, Văn Tam (2009)

 • Xây dựng cơ chế quản lý chỉ mục nhằm quản lý dữ liệu phân tán và hỗ trợ các peer tìm kiếm và chia sẻ tài nguyên. Nghiên cứu cơ chế lưu đệm (caching) giúp cho việc tìm kiếm và download của các peer được thuận tiện và tối ưu. Đánh giá những hạn chế của các cách tiếp cận dựa trên mô hình tập trung client/server. Giới thiệu tổng quan về mạng ngang hàng (MNH) và một số hệ thống V0D dựa trên MNH. Mô tả hệ thống giải pháp PPV0D, đề cập tới cơ chế quản lý chỉ mục cũng như phương thức lưu đệm và tìm kiếm các phân đoạn video. Xây dựng giải thuật lập lịch nhằm kết hợp băng thông từ nhiều peer cung cấp phục vụ cho một yêu cầu streaming và đảm bảo chất lượng dịch vụ (playback quality) cho các client. Tìm hiểu về vấn đề bảo mật, đánh giá và lựa chọn giải pháp bảo mật thích hợp cho hệ thống để đối...

 • Thesis


 • Authors: Lê, Minh Việt (2003)

 • Tổng quan về Internet, giao thức TCP và công cụ mô phỏng mạng bằng máy tính. Khái niệm, đặc điểm và ứng dụng của mạng không dây Adhoc. Tổng quát về các phương pháp nâng cao hiệu suất TCP trên mạng không dây. Đề xuất cải thiện hiệu suất của TCP bằng phương pháp nhận biết hiện tượng mất thứ tự và phương pháp cảnh báo

 • Thesis


 • Authors: Lê, Quang Dũng (2014)

 • Trình bày tổng quan về mạng cảm biến không dây, cấu trúc và ứng dụng của mạng cảm biến không dây, vấn đề đảm bảo an toàn thông tin trong mạng cảm biến không dây; Trình bày về một số vấn đề truyền thông trong mạng cảm biến không dây và các đặc điểm làm cho chúng dễ bị tấn công gây nghẽn. Trình bày một số vấn đề tổng quan về tấn công gây nghẽn trong mạng cảm biến không dây, một số kỹ thuật gây nghẽn, các dạng thiết bị gây nghẽn và một số phương pháp tấn công gây nghẽn chống lại mạng cảm biến không dây. Trình bày một số phương pháp, kỹ thuật đã được nghiên cứu, triển khai để chống lại tác động của các loại tấn công gây nghẽn. Phân tích, đánh giá các ưu nhược điểm chính của các phương pháp chống tấn công gây nghẽn. Trình bày tổng quan về công cụ mô phỏng mạng NS2, m...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trung Hải (2010)

 • Cung cấp tổng quan về luận văn, từ vấn đề cần đặt ra, đến hướng tiếp cận, cách thức tổ chức giải quyết vấn đề. Trình bày chi tiết về đa phát và đa phát trong mạng MANET. Trình bày sâu về bài toán xây dựng và bảo trì tối ưu cây khung trong mạng động. Cải tiến giải thuật xây dựng và bảo trì tối ưu cây khung trong mạng động. Đề xuất giải pháp mới cho vấn đề cây khung đa phát trong mạng MANET. Các kết quả đạt được: Cài đặt, so sánh và đánh giá giải pháp mới. Kết luận và các hướng nghiên cứu tiếp theo

 • Thesis


 • Authors: Vũ, Việt Dũng; Nguyễn, Đại Thọ (2012)

 • Giới thiệu tổng quan về mạng ngang hàng, với các khái niệm cơ bản nhất, cách thức phân loại và các ứng dụng trên mạng ngang hàng, các phương pháp truyền tin trên mạng ngang hàng. Đồng thời giới thiệu về iGridMedia trình giả lập được chọn để đánh giá chất lượng của mạng thế giới nhỏ. Nghiên cứu về dịch vụ truyền hình ngang hàng, các yêu cầu với truyền hình ngang hàng. Giới thiệu chi tiết về các lớp mạng phủ đi sâu vào mạng thế giới nhỏ. Các giải thuật xây dựng mạng thế giới nhỏ. Trình bày giải thuật cải tiến, kết hợp mạng thế giới nhỏ với giải thuật Gocast nhằm khắc phục điểm yếu về yêu cầu lượng thông tin lớn để duy trì mạng thế giới nhỏ theo phương thức truyền thống. Trình bày cách thức thực hiện mô phỏng và sử dụng các kết quả mô phỏng thu được để ...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Công Lâm (2010)

 • Nghiên cứu sơ bộ về tổng quan quản trị và an ninh thông tin trên Internet. Nghiên cứu về các giao thức mạng, về các mô hình quản trị mạng và vấn đề an ninh truyền thông trên Internet. Nghiên cứu sơ bộ về quản trị mạng SNMP và vấn đề đảm bảo anh ninh cho các thông điệp khi truyền trong quản trị mạng với SNMP version 3. Nghiên cứu về cơ chế bảo mật và xác thực trong quản trị mạng dựa trên nền web. Thực thi quản trị mạng bằng phần mềm mã nguồn mở Cacti, chỉ rõ việc ứng dụng các cơ chế đảm bảo an ninh mà chương 2 và chương 3 đã đề cập tới.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trung Hải (2010)

 • Cung cấp tổng quan về luận văn, từ vấn đề cần đặt ra, đến hướng tiếp cận, cách thức tổ chức giải quyết vấn đề. Trình bày chi tiết về đa phát và đa phát trong mạng MANET. Trình bày sâu về bài toán xây dựng và bảo trì tối ưu cây khung trong mạng động. Cải tiến giải thuật xây dựng và bảo trì tối ưu cây khung trong mạng động. Đề xuất giải pháp mới cho vấn đề cây khung đa phát trong mạng MANET. Các kết quả đạt được: Cài đặt, so sánh và đánh giá giải pháp mới. Kết luận và các hướng nghiên cứu tiếp theo