Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2967
Title: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ TRƯỢT LỞ KHU VỰC XÃ BẢN DÍU, HUYỆN XÍN MẦN, TỈNH HÀ GIANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỐNG KÊ ĐA BIẾN
Authors: Bùi, Bảo Trung
Keywords: Địa chất học;Trượt lở;Bản đồ;Hà Giang
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Để xây dựng cơ sở khoa học cho việc đánh giá về tổn thương, thiệt hại và rủi ro do trượt lở đất gây ra, hướng tới quy hoạch phát triển bền vững vùng biên giới này đòi hỏi phải có những tính toán, dự báo tin cậy về khả năng phát triển tai biến. Do đó, việc lựa chọn phương pháp nghiên cứu xây dựng bản đồ nguy cơ trượt lở khu vực xã Bản Díu, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang là rất cần thiết. Việc nghiên cứu này còn làm sáng tỏ được mối quan hệ, trọng số của các yếu tố tác nhân gây trượt lở đất trong khu vực, làm cơ sở cho việc hoạch định quy hoạch không gian nhằm giảm thiểu tai biến tại đây.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2967
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001832.pdf
  • Description : 
  • Size : 586.01 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.